Referater fra bestyrelsesmøder
 
 
 
 
Referat fra bestyrelsesmødet den 30/6-2016  
Referat fra bestyrelsesmødet den 6/6-2016 
Referat fra ekstra ordinær generalforsamling den 3/6-2016 
Referat fra bestyrelsesmødet den 23/5-2016 
Referat fra bestyrelsesmødet den 26/4-2016
Referat fra bestyrelsesmødet den 29/3-2016
Referat fra bestyrelsesmødet den 8/3-2016
Referat fra bestyrelsesmødet den 1/3-2016
Referat fra bestyrelsesmødet den 16/4-2015

• Elro fonden (terræn bane): Military banen skal køres økonomisk selvstændigt frem til 31/12-2015, under military udvalget,
hvor det så skal vurderes hvordan det skal køres frem af. 
Military udvalget, skal have ud arbejdet et udkast til hvordan betaling osv skal forgå i 2015.

• Grønkoncert: Der skal laves yderlig reklame via vores online medier. (hjemmeside / facebook)

• Slik: Bo undersøger yderlig muligheder omkring indkøb af slik til vej-selv-slik.

• Evt: Dan skal undersøge Klubliv-Danmark, om det noget vi skal være en del af.
Der skal kigges på APV.
Bo skal finde ud af muligheden for opsætning af sodavands/øl-maskiner.
Jørgen tager fremover dagsordenen og referatet.

Referat af bestyrelsesmøde d. 13.11.2014.

Bestyrelsen.

Anja orienterer om, at hun har besluttet at træde ud af bestyrelsen. Årsagen er af privat karakter.

Bo er aktivt tilbage, efter at han har holdt en midlertidig pause.

Den øvrige bestyrelse indkalder suppleant. Der laves ved næste bestyrelsesmøde en ny konstituering, som har virkning indtil generalforsamlingen i februar.

Elevhestesituationen.

Der er kommet henvendelse fra Jesper vedr. at han mener, at der er elevheste som går for mange timer. Der lægges op til, at der udarbejdes en form for skema, således at det er let og overskueligt at se hvilke heste, som har gået hvornår. Dorte er tovholder på dette.

Den hest som klubben har på prøve egner sig ikke til undervisningen. Den returneres snarest. Der arbejdes fortsat på at købe elevheste.

Springningen.

Der er drøftet forskellige muligheder, som kan medføre at der i højere grad er ledig i den store hal. Der har været enkelte henvendelser fra pensionærer, som oplever at det er svært at komme til at ride om fredagen.

Det er ikke en generel oplevelse, men det er alligevel drøftet med Jesper og Anders, hvorvidt at det er muligt at tilrettelægge springundervisningen således at der er lukket i den store hal så lidt som muligt. Der arbejdes videre med dette.

Evaluering af fællesmøde mellem bestyrelsen og Jesper og Ane.

Det afholdte møde evalueres.

Der er enighed om, at det er godt, at der er fokus på forbruget af personaletimer, da dette er en meget stor udgift for klubben. Der var på fællesmødet en fin snak om, hvilke forpligtelser, henholdsvis klubben og Jesper og Ane har.

Desuden en god snak om fremtiden udfordringer for både klubber generelt, og for Kallehavegaard specifikt.

Der er drøftet mulighederne, for at der tilbydes andet foder. Ane arbejder videre på dette. Der er desuden drøftet forskellige muligheder for udlukningsordninger. F. eks at der lukkes ud alle hverdage mod en mindre merbetaling. Det meldes ud, hvordan det specifikt bliver i løbet af kort tid.

Det er desuden drøftet mulighed for breddeaktiviteter. Der var enighed om, at det kunne være relevant at tilbyde kvadrillehold – undervisning. Det blev aftalt, at der tilbydes kvadrillehold om mandagen fra kl. 18.30-19.30. Opstart d. 1.1.2014.

 
 
Referat af bestyrelsesmøde d. 20.10.2014

Økonomi.

Der regnes fortsat på forskellige driftmodeller. Dette med henblik på, at undersøge mulighederne for en mere langsigtet løsning på de økonomiske udfordringer. Dette arbejde er ikke færdigt endnu.

Kontrakter.

Bestyrelsen er blevet opmærksom på, at der er flere af de ansattes kontrakter, som bør opdateres. Anja undersøger DRF for standardkontrakter.

Ny smed.

Der er muligvis behov for ny smed. Der er indhentet tilbud fra to forskellige beslagsmede.

Fællesmøde.

Der afholdes fællesmøde med Jesper og Ane d. 28.10. 2014 kl. 18.00. Temaet er økonomi og drift.

Elevheste.

Der er pt ny elevhest/handicaphest på prøve. Vi håber at den egner sig, og at vi på den måde kan løse en del af problemet vedr manglen på heste og ponyer. Der søges fortsat efter ponyer til elevskolen.

Slikindkøb.

Lars og Heidi er ved at søge mulighederne for billigere grossist af slik.

Fonde.

Lars overtager opgaven sammen med Dorthe Barney, pga Anja ikke har tid.

 

Referat bestyrelsesmøde d. 7.10.2014

Økonomi.

Økonomien er fortsat stram. Der skal købes to nye elev/handicapheste, dette er en yderligere udfordring, men nødvendigt, pga at der er to heste som er aflivet for nyligt.

Breddeidrætsarrangement d. 6.10.2014 i Mejlby.

Dorte deltog. Der kom mange gode ideer på bordet til aktiviteter som var egnet for elevryttere. Der blev lagt vægt på at det er aktiviteter der styrker holdånd og fælleskab. Desuden kan det være en metode til hvervning af nye elever. Eksempler på aktiviteter kunne være trek, springstaffet, besindighedsprøve mv. Breddekonsulenten i Randers Kommune står gerne til rådighed for hjælp og vejledning hvis der ønskes arrangementer. Der er møde i DRF distrikt breddeudvalg d. 1.12.2014 – alle er velkomne.

Der findes breddereglement på DRF hjemmeside.

Møde med ridefys.

Medlemmer af bestyrelsen har holdt fællesmøde med Dorthe ridefys. Temaet for mødet var organisering af ridefys - behandlingen således, at behovet for hjælpere er så ensartet gennem ugen, som muligt.

Elevheste.

Dorte og Heidi leder fortsat efter elevheste. De har set på flere, men der har desværre ikke været nogle egnede.

Juniorudvalget.

Juniorudvalget har fået et mindre overskud ved elevstævnet. De har afleveret regnskab til Heidi. Det er aftalen, at de holder bestyrelsen orienteret om deres eventuelle indtjeninger. Og at større indkøb drøftes med bestyrelsen. Det er aftalen at juniorudvalget har deres egen kasse, hvor ved at de selv styrer udgifter og indtægter ved arrangementer. (Samme aftale er der i øvrigt med terrænudvalget ved Tia.)

 
 

Referat af bestyrelsesmøde d. 17.6.2014

Brev fra juniorudvalg.

Juniorudvalget gør opmærksom på, at de har oplevet at der er halvpartsryttere, som ikke har det fornødne kendskab til almindelig omgang og brug af heste/ponyer. Det aftales at Heidi og Dorte laver folder, som kan udleveres til halvpartsrytterne med en beskrivelse af regler og fremgangsmåder.

Juniorudvalget efterspørger desuden Ryttermærke 1 og -2 kursus. Dette er nu planlagt til opstart fredag d. 12. september 16.00-18.00. Maja Moesgaard er underviser.

Det aftales desuden, at en del af et evt overskud fra ridelejren, skal gå til indkøb af ny elevpony. Der ledes efter en kategori 2 pony.

Det aftales at der efter ridelejren oprettes en pulje til juniorudvalget, således at de har deres egen økonomi. Det aftales at bestyrelsen indkalder juniorudvalget til fællesmøde i efteråret 2014.

Evaluering af møde med konsulent fra Dansk rideforbund.

Der er enighed om, at det var et spændende møde.

Der kom mange gode ideer til, hvordan bestyrelsen kan arbejde hen imod, at økonomien bliver bedret.

Økonomi.

Der er fortsat økonomiske udfordringer. Det drøftes, at der hen over sommeren er mange ledige boxe, da der er en del heste på sommergræs rundt omkring. Dvs at der heller ikke betales for ridehuskort for dem, i den periode.

Fællesmøde ved Land og fritid.

Der er aftalt arrangement d. 3.-4. august. Det er for alle elevryttere fra rideskoler i Randers om omegn. Arrangementet afholdes i Hadsten. Der er lagt foldere i rytterstuen. Vi skal arrangere hoppeborg. Bo undersøger dette. Vi skal stille med 1 voksen, for hver 10 deltager som kommer fra Kallehavegaard.

Uddannelsesdage i Randers Kommune.

Bo deltager i dette. Han har talt med arrangørerne, og fået tilsendt referat og materiale.

Ansatte.

Anja laver skrivelse vedr. afholdelse af ferie. Det er vigtigt at Heidi får besked om afholdelse af ferie, da der ellers ikke kan holdes regnskab med restferie mv.

Dressurstævne.

Det er aftalt med stævneudvalg, at der afholdes dressurstævne på Kallehavegaard d. 6.-7.- januar 2015. Det er planen, at det skal være for både pony og hest. Anja og Dorte går videre med arbejdet med dette stævne sammen med stævneudvalget.

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 8.7.2014

1. Mail fra Ridefysioterapeut.

Dorte efterspørger en løsning på, at toiletterne ofte er beskidte om mandagen.

På nuværende tidspunkt, er det ikke muligt for personalet at nå det. Men der er stadig frivillige, der svarer på vores annonce på frivilligjob.dk, så vi afventer om vi kan få en frivillig til at komme om mandagen, således at der frigøres ressourcer til de ansatte.

Alternativt kan der laves en turnusordning, således at medlemmer af Kallehavegaard tager en søndag hver, hvor toiletter gøres rene.

Dorte gør opmærksom på at der er flere af elevhestene som er ved at være ”trætte”. Dette emne har været til diskussion før, men set i lyset af klubbens økonomi er det svært at se en løsning på det. Der arbejdes dog fortsat videre med at søge fonde, med henblik på at købe nye handicapegnede elevheste.

Der mangler personer til at trække heste i handicapundervisningen. Der er pt. en ansøgning fra en frivillig. Heidi snakker med vedkommende. Desuden drøftes muligheden for, at få en praktikant gennem jobcenteret.

2. Ryttermærkeundervisning.

Dette starter fredag d. 12. september kl. 16-18.00. Der afvikles ryttermærke 1 og 2 fortløbende. Der hænges tilmeldingssedler i Rytterstue. Desuden er der laver opslag på facebook.

3. Økonomi.

De fleste restancer er nu inddrevet. Der er pt kun enkelte halvparter ledige. Ridelejren har givet et overskud, men det er ikke gjort op præcist, hvilket beløb der er tale om endnu.

4. Arrangement med Land og Fritid i uge 32.

Vi skal stille med 1 voksen pr. 10 børn der deltager. Men da vi ikke ved hvor mange der deltager, retter Heidi kontakt til Land og fritid. Det er direkte til dem, der skulle sendes tilmelding for den enkelte.

Vi skal desuden stille med hoppeborg. Bo har arrangeret dette.

5. Deltagelse i Randers Olympiske park.

Vi har meldt til. Vi skal deltage 3-4 timer, begge weekender, både lørdag og søndag. Der skal trækkes rundt med 3-4 ponyer.

Anja undersøger det specifikke tidspunkt. Der skal desuden findes hjælpere. Der er lavet opslag på facebook efter hjælpere.

6. Det er aftalt at bestyrelsen indkalder juniorudvalget til møde d. 11.8.2014 kl. 19.00.
 
7.Evt.

Bo ønsker at holde pause i en periode fra bestyrelsen. Dette begrundet i, at han har for travlt lige for tiden. Det aftales, at der ikke indkaldes suppleant, da det forventes at være en kort periode og fordi at ferien alligevel står for døren.

 
 
Referat af bestyrelsesmøde 1. april 2014
 
Igangværende aktiviteter.

Halvtag til spring, Lars og Bo vil tale med Jesper om der findes materialer der kan genbruges, samt hvor der skal støbes. Og findes hjælper til at bygge det.

Bestyrelsen har ønsker om en dressurbane 20x60 meter, oppe på springbanen eller dressurbanen. Vi arbejder videre her om.

Henvendelser fra medlemmer mv.

Der er flere medlemmer der ønsker at Kallehavegaard overgår til nyt foder, bestyrelsen oplyser at de må tage kontakt til Jesper, da det er ham der er daglig leder og står for staldene.

Special Olympic 2016

Vi har valgt at sige ja til denne aktivitet hvis Randers bliver valgt som vært. Det består af 20-25 handicappede som vi skal arranger et stævne for, samt stille personale og heste til rådighed.

Økonomi

Bestyrelsen arbejder med forskellige løsningsmodeller og tiltag men underskuddet vokser desværre forsat, men vi har ikke opgivet.

Evt.

Vi vil forsøge at finde nogle der vil søge fonde og sponsorer.

 

Referat af bestyrelsesmøde 14. januar 2014

1. Ansatte

- Henvendelser fra ansatte.

- Ponysituationen

Der har været henvendelse fra Erik. Han oplever at der er mange børn som er til prøvetime, men ikke kommer igen. Han mener at det er pga. at der ikke er nok gode elevheste/ponyer.

Da dette punkt i forvejen, flere gange, har været diskuteret af bestyrelsen, aftales det, at der indkøbes en kat.2 pony. Prisklasse ca. 8.000- 10.000.

Anja taler med Erik dette, også om hvordan situationen ser ud i forhold til at bruge de heste/ponyer der er.

Dorte taler med Dorthe ridefys. om at deltage i næste bestyrelsesmøde, for at bestyrelsen kan få indsigt i handicapridningen.

2. Aktiviteter

- Evaluering af stævne 4-5. januar.

- Evaluering af springkursus.

- Dressurkursus.

- Stævner 2014.

Stævnet gik rigtigt godt. Der var et pænt overskud. Der var positive tilbagemeldinger fra deltagerne.

Det drøftes, at der mangler hjælpere generelt til de store arrangementer.

Springkurset gik godt. Deltagerne var glade og tilfredse med det. Det gav et mindre underskud, pga at der var frafald i sidste øjeblik.

Der er søgt stævne d. 24.-25. maj 2014. Dette bliver young rider og heste springstævne.

Der kommer Danmarks Cup d. 5.-6.-7- september 2014.02.07 Desuden er det tanken at der bliver planlagt et stævne d. 15-16. november med både spring og dressur.

Der planlægges elevstævne d. 6. april 2014

Der bliver ikke ”sandstævne” i år pga. datoer er optaget.

3. Juniorudvalg

Der er kommet flere nye medlemmer af juniorudvalget. Der er arrangeret juniorfest d. 7. februar. Der er ca. 40 tilmeldte børn til festen.

4. Siden sidst

- Spejlene.

- Henvendelser fra medlemmer mv.

Spejlene er nu hængt op.

Der har igen været henvendelser vedr. at der ikke ryddes op på staldgangene. Bestyrelsen indstiller alle til at huske at rydde op. Særligt søm mv. efter smed skal ryddes op straks. Alle har ansvar for dette.

5. Generalforsamling

- Valg/genvalg?

- Dato, annoncering mv.

Der afholdes generalforsamling d. 25.2.2014 kl. 19.00

Anja sørger for annonce i lokalavisen senest 14 dage før generalforsamlingen.

Else og Jørgen er på valg.

Der skal vælges 3 nye medlemmer til bestyrelsen; en sekretær, en udvalgskoordinator og et ordinært bestyrelsesmedlem. Desuden skal vælges 2 suppleanter.

6. Økonomi og medlemsstatus

Else er i gang med at lave regnskabet helt færdigt med de sidste tal. Det ser fortsat ud til at der er udfordringer for det nye år. Der er tilskud der falder fra og samtidigt er der færre elever end sidste år. Økonomien må drøftes til generalforsamlingen.

Der er pt 197 medlemmer.

7. Eventuelt

Else undersøger nærmere priser for indkøb af de 100 nye bomme, som allerede er aftalt skal købes.

Championatliste.

Det besluttes at resultater fremover skal sendes ind senest 14 dage efter pointene er opnået.

Championatuddelingen er d. 1. marts i forbindelse med fastelavnsarrangementet.

 

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 18.2.2014 kl. 17.15. Else tager mad med.


 
Referat af bestyrelsesmøde d. 10.10.2013
1. Rideunderviser.

Der er nu ansat en ny ridelærer. Erik Hviid Jensen er ansat pr. d. 21.10.2013. Der er lavet opslag til at hænge op. Tia lægger besked ud på hjemmesiden og Facebook. Vi glæder os til at Erik starter, og til at der falder ro på undervisningen igen.

2. Spejle.

Spejle er hængt op i den store ridehal. Men de er placeret forkert. Det aftales, at Dorte retter henvendelse til Jesper vedr. plan for at de bliver rettet til.

3. Kursus.

Det er planen, at der skal afholdes et weekendkursers i springning og et i dressur. Else vil kontakte Hans Lai for at høre, om han kunne være interesseret. Dorte arbejder videre med at finde en, der vil stå for dressurkurset.

4. Halvtag til springmateriale.

Gert Koue og Peter Greve laver dette i nærmeste fremtid.

5. Springundervisningen.

Det foreslås, at springundervisningen rykkes sammen så der er færre hold, da hallen således ikke vil være optaget i så lang tid. Det aftales at Else snakker med Jesper vedr. dette. Det er hensigten at der kun skal være to hold om onsdagen, indtil at der igen er flere elever.

6. Sponsorspringning

Det foreslås, at der afholdes sponsorspringning i december måned. Dorte kontakter juniorudvalget for at høre om de planlægger elevstævne og juletræ i december, således at tingene ikke bliver planlagt til samme weekender. Hvis det er muligt planlægges sponsorspringningen til d. 8.12.2013 kl. 14.00. Når det er afgjort skal der besluttes hvad pengene specifikt skal gå til.

7. Hjælperfest.

Der mangler at blive afholdt hjælperfest efter Danmarks Cup. Det er en mulighed, at afholde hjælperfesten som en julefrokost. Else går videre med planlægningen af dette, og spørger de der plejer at hjælpe med det.

8. Rod og oprydning i stalde mv.

Der har været henvendelser fra medlemmer af klubben angående, at der ofte ikke bliver ryddet op i staldene. Dette er ikke bestyrelsen ansvarsområde, alligevel vil bestyrelsen opfordre folk til at rydde op efter sig. Særligt efterladte sko med søm i, og andet lignende er farligt at have liggende

Næste møde er mandag d. 11.11.2013 kl. 17.30. Dorte tager mad med.


Referat af bestyrelsesmøde d. 13. juni 2013 Kallehavegaard
 
1. Referat.
Referatet fra sidste bestyrelsesmøde godkendes

2. Bestyrelsen. Da Dorthe Madsen har valgt at trække sig ud af bestyrelsen skal suppleant Anne Marie Hjort indkaldes.  Tytten kontakter Anne Marie.
 
3. Opfølgning af punkter fra sidst.

- Hjemmesiden. Da Dorthe har stået for at oprette den nye hjemmeside, skal denne opgave gives videre. Else vil snakke med Tia om hun muligvis vil være ansvarlig det videre arbejde med hjemmesiden.

-Hestesituationen.  Der har ikke været lejlighed til at drøfte med Jesper hvorvidt at Felix bruges og om det er relevant at blive ved med at have den, hvis den bare står i stalden uden at blive brugt.

4. Siden sidst.
- Der har været henvendelser fra to medlemmer. Disse har fået svar om at de vil få besked senere. Disse henvendelser handler om de uklare situationer der har været omkring undervisningen i løbet af foråret. Det aftales, at Anja snakker med dem om det.
 
-Advokatregning. Der er kommet en regning fra en advokat, som mener at rideklubben skylder ham penge.  Regningen er for advokatbistand i forbindelse med personalesag. Det aftales at regningen sendes tilbage, da vi ikke er de rigtige modtagere, da vi ikke har rettet henvendelse eller talt med advokaten.
 
5. Svar på mails.

Det aftales at Else svarer på henvendelser vedr. økonomi, tilmeldinger og stævner mv. Anja svarer på henvendelser fra medlemmer.

6. Kort om stævnet.

 Det forløb godt, og der var mange positive tilbagemeldinger fra deltagere. Men der manglede bestemt hjælpere. Der skal til næste store stævne være fokus på at få inddraget flere hjælpere således at der ikke trækkes så hårdt på de der allerede hjælper.

7. Økonomi.

Det ”5.” tilskud er nu på vej fra kommunen. Økonomien er fortsat ikke for god og der mangler sponsorer. Kan der findes en sponsoransvarlig?  Dette drøftes igen på næste møde.

8. Evt.

Nyt møde d. 8.8.2013. Else medtager mad.


Referat af bestyrelsesmøde d 6. maj 2013
 
Referatet fra sidste møde
Dette blev godkendt.
 
Opfølgning af punkter fra sidste møde 
 
Hjemmesiden: Dorthe M. arbejder videre med den. Det går fint. Den er stadig ikke helt færdig. 
 
Bestyrelsesmedlemmernes specifikke arbejdsområder: Dorthe M. vil skrive disse ind på hjemmesiden. Vi skal have dem med næste gang, så vi kan få afsluttet dette punkt.
 
Hestesituationen: Der er blevet omrokeret, således at de fleste af hestene nu bliver brugt. Felix bliver stadig ikke brugt. Dorte K. vil snakke med Jesper om det. 
 
Grill: Tytten har købt en brugt grill som vi kan bruge til fællesspisningen om onsdagen.
 
Siden sidst. Vi diskuterede hvorvidt det er muligt at stramme op på regler, f. eks sker det somme tider at der er nogle der selv træner springning uden deltagelse af ridelærer.  Det er vigtigt at alle oplysninger altid kan findes på den nye hjemmeside, desuden overvejes om der skal sættes nye skilte op, da folk ikke længere ser de gamle skilte.
Dorthe M. foreslog at der organiseres løsspringning til efteråret. Det kan f. eks være hver 4. lørdag eller lig. Der kunne være en mindre deltagerbetaling på f. eks 30 kr.
Disse to punkter sættes på dagsordenen igen til næste møde.
 
Foldordning
Der er nogle privatryttere som har forespurgt hvornår hestene begynder at blive lukket på græsfold i stedet for sandfolden. Else vil snakke med Jesper om det og sørge for at der kommer besked ud. 
 
Indkøb af harve 
Der er ikke indkøbt en harve, da der på nuværende tidspunkt ikke er så mange penge i klubben.
 
Økonomi Der er stadig ikke meget gang i økonomien. Der er fortsat ikke så mange elever og der ventes stadigt på det sidste kommunale tilskud fra 2012.
 
Eventuelt Else bestiller t- shirt fra Hummel. Vi får dem gratis, da klubben har optjent en del bonuspoint. Der bliver bestilt 55 t- shirt, hvor der er Hummel-logo foran og hvor der skal trykkes ”Kallehavegaard” på ryggen. T- shirts´ ene skal bruges til hjælperne til stævnet d. 8-9. juni.
 
Næste bestyrelsesmøde er torsdag d. 13. juni kl. 17.00. Anja tager mad med. 

Referat bestyrelsesmøde Kallehavegaard d. 2. april 2013

Alle bestyrelsesmedlemmer er fremmødt.


1. Referatet fra sidste bestyrelsesmøde og fra generalforsamlingen blev godkendt.

 

2. Opfølgning af punkter fra sidste møde: 

Spejle: Der er bestilt nye spejle til den store hal. De vil blive opsat så hurtigt som muligt. Prisen blev 2400 + 2000 ekskl. moms for jernrammer + eventuel monteringspris.

Ormekur: dette er igangsat, der er 56 pony/heste der er tilmeldt. Så der har været stor tilslutning til initiativet.

Nøgler: der mangler stadig nogle. Else og Dorte K. skaffer de sidste.

Grill: Tytten finder pris mv. til næste møde.

Bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder samt hjemmeside: Dorthe M. gennemgik forskellige muligheder for hjemmesideopbygning, hun vil forsætte arbejdet med oprettelsen af hjemmesiden.  Når den er færdig vil Dorthe M. gerne være ansvarlig for opdateringer mv.

Fortsat diskussion om de specifikke ansvarsopgaver. Hvert bestyrelsesmedlem skal sende punkter til Dorthe M. inden næste møde, således at det kan blive tilføjet på hjemmesiden.

Elevhestesituationen: Dorte K. fremlagde en optælling af hvor meget elevhestene bruges. Der er flere af dem, der slet ikke bliver brugt. Set i lyset af klubbens økonomi er det en uholdbar situation, samtidigt betyder det også, at de er noget friske når de så endeligt bliver brugt. Dorte K. vil derfor tage en snak med Birgitte om eventuelt overskydende heste, og om hvorvidt at der kan omrokeres blandt hestene, så nogen af dem, der bruges meget, kan blive aflastet.

3. Evalueringen af ponystævne. Ponystævnet gik godt, der var kun positiv tilbagemelding. Der var et fint overskud. Bestyrelsen diskuterede derefter principperne for uddeling af gratis mad og drikke til stævnehjælpere. Der var enighed om at hjælpere naturligvis skal spise gratis. Men det er opfattelsen, at der er stor forskel på hvor meget de enkelte hjælpere får gratis. Der har, tidligere, været afprøvet flere modeller for uddeling af mad - og drikkekuponer. Bestyrelsen vil fortsat overveje, hvordan det kan arrangeres, så alle hjælpere får mad og drikke, uden at der er forskel på hvor meget.

4. Siden sidst. Der opstartes af Ryttermærke 2 og 4 her i forår/forsommer. Birgitte har foreslået, at der bliver lavet en folder som forældrene kan få udleveret, så de bedre kan danne sig et indtryk af hvad det drejer sig om. Tytten snakker med Birgitte om, hvordan forløbet kan tilrettelægges. 
 
5. Det interne klubstævne d. 20.-21. april er juniorudvalgets arbejdsområde. Derfor er det ikke et punkt der skulle have været på bestyrelsens dagsorden. 
 
6. Økonomi. Det går generelt lidt trægt. Der var et fint overskud fra stævnet men ellers er økonomien præget af at der er få elever for tiden. Else beder om at der bliver bedre styr på personalets arbejdssedler. Dette vil Tytten tage sig af. 
 
7.  Evt. Punkt til næste møde: Indkøb af harve. 

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag d. 6. maj 2013 kl. 17.00. Dorthe M. tager mad med.


Referat bestyrelsesmøde d. 5. marts 2013

Tilstede Tytten, Dorte K., Else, Dorte og Anja.

1. Konstituering
Bestyrelsen konstituerede sig selv således:
Tytten, formand
Dorte K., næstformand
Else, Kasserer
Dorte (?), udvalgskoordinator
Anja, sekretær
 
2. Spejle
Spejlene i den store ridehal er blevet taget ned. De fungerede for dårligt og det var ikke muligt at reparere dem. Tytten har taget kontakt til IM. Beck for at få et tilbud på nye spejle. De nye spejle skal være noget større.
 
Ved samme anledning undersøges pris for flere ruder til terrassen.
 
3. Nøgler a-b
Bestyrelsen gennemgik listerne over, hvem der har nøgler. Der er nøgler lånt ud til folk, som ikke længere bruger dem. Else og Dorte K. vil tage kontakt til de pågældende, således at nøglerne kan samles ind. Når disse nøgler er tilbageleveret kan de nye bestyrelsesmedlemmer også få en nøgle.
 
4. Ansvarsopgaver
Efter en generel snak om bestyrelsesmedlemmernes specifikke opgaver blev det aftalt at alle skal prøve at forberede lidt stikord og overvejelser vedr. opgavefordeling til næste møde. Dorte undersøger samtidigt, på andre rideskolers hjemmesider, hvordan de har formuleret deres opgavefordeling. Dorte forbereder en liste, vi kan arbejde ud fra på næste bestyrelsesmøde.
 
Det er hensigten, at vi også skal have en oversigt over ansvarsområder lagt ind på klubbens nye hjemmeside, så medlemmerne kan se den og vide hvem de skal henvende sig til.
 
5. Siden sidst
Generalforsamlingen
Den forløb udmærket, og var indkaldt rettidigt. Næste år kan vi eventuelt overveje om det er tilstrækkeligt, at indsætte en annonce vedr. generalforsamlingen i lokalavisen i stedet for Amtsavisen, da det var ret dyrt.
 
Fastelavn
Et godt arrangement med mange deltagere. Der var enkelte problemer med tidsplanen, dette vil Dorte give en tilbagemelding til juniorudvalget om.
 
Grill
Klubben har ingen grill, og det kommer vi til at mangle om onsdagen til fællesspisningen. Tytten undersøger priser, således at vi kan få købt én inden sæsonen starter.
 
Arbejdslørdag d. 9. marts 13.
Else hænger en seddel op i rytterstuen, hvor der er beskrevet hvilke opgaver der skal udføres på arbejdsdagen.
 
Desuden er det også vigtigt at det bliver meldt ud, at der skal bruges folk på fredag d. 15. marts til at forberede stævnet d. 16-17. marts.
 
6. Evt.
Ormekontrol
 
Dorthe K. laver en tilmeldingsseddel hvor folk kan tilmelde sig fælles undersøgelse af hestene for orm. De skal selv indsamle gødningsprøver i påskedagene, hvorefter det hele samlet bliver sendt til Dyrlægerne i Nørhald. Også elevhestene skal deltage i ormekontrollen.
 
Antallet af elever og elevheste
 
Der er fortsat få elever til de elevheste der er. Det betyder at der er heste, der ikke bliver brugt særligt meget. Dorte K. undersøger listerne over hold og medbringer en opgørelse til næste møde.
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag d. 2. april 2013 kl. 17. 30. Dorte K. medbringer mad.